Vår gröna produktion börjar i Sandviken

Efter några år av framgångsrika tester är vi nu redo att industrialisera GreenIrons vätgasbaserade teknologi, för koldioxidfri och energieffektiv återvinning av metaller och mineraler. En teknik som för övrigt också möjliggör bearbetning av råvaror, såsom järnmalm.

Vi planerar nu för vår första fullskaliga produktionsanläggning, i Sandvikens industripark. Det blir det första, konkreta steget mot att uppfylla vår vision:

Att bli den globala metall- och gruvsektorns mest respekterade och innovativa koldioxidfria företag. Genom att leda vår industris omvandling från en linjär till en cirkulär ekonomi.

Vi är medvetna om att det är ett utmanande mål, men som vi är helt inställda på att uppnå, tack vare att vår teknologi är både modulär och skalbar. Vår tro på att kunna bidra till en grönare värld baseras på det faktum att en GreenIron-ugn förväntas eliminera minst 56 000 ton koldioxidutsläpp per år.

Samråd i Sandviken

Under avgränsningssamrådet i Sandbacka Science Park den 15 maj informerade GreenIron om den planerade verksamheten samtidigt som det gavs möjlighet att ställa frågor.

Byggstarten av GreenIrons anläggning i Sandvikens industripark är planlagd till vintern 2023/2024 med målet att tas i drift under 2024. Den planerade verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken och tillståndsansökan har därför föregåtts av ett offentligt samråd. Inför samrådet togs ett samrådsunderlag fram som bland annat beskriver den kommande verksamheten och vilken miljöpåverkan denna kan komma att ge upphov till. I detta fall utgjorde samrådet ett s.k. avgränsningssamråd, vilket innebar att alla som kan beröras av den planerade verksamheten får information om verksamheten och kan ställa frågor och lämna synpunkter. Samrådet säkerställde också omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) som utgör en del av ansökan.

Efter samrådet togs en samrådsredogörelse fram av vilken det framgår vilka synpunkter som lämnats in och på vilket sätt GreenIron tar hänsyn till dessa. Samrådsredogörelsen bifogades tillståndsansökan.

Tillståndsansökan inlämnad

Den 15 september lämnade GreenIron in en tillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Östersund för etablering av den första produktionsugnen med tillhörande processer i Sandvikens industripark. Förhoppningen är att kunna starta upp produktionen i början av nästa år.

Om du har synpunkter på den planerade verksamheten ber vi dig maila dessa till samrad(at)greeniron.se.

Eventuella frågor kan ställas direkt till Emma Jansson, 021-40 40 55, emma.jansson(at)m-solutions.se eller Ulrika Molander, 070-288 33 94, ulrika.molander(at)greeniron.se.