Vad gör GreenIron?

GreenIron har en teknologi som med hjälp av vätgas, istället för kol, kan framställa järn, stål och andra metaller. Processen är helt koldioxidfri, då det endast bildas vatten som restprodukt.

Hur kommer GreenIrons anläggning i Sandviken se ut?

Anläggningen kommer i huvudsak bestå av tre delar: A. Reduktionsugn med tillhörande utrustning (värmeväxlare, rör etc.). B. Vätgaslager. C. Kvävgaslager. Till detta tillkommer datorer för processtyrning och truckar för lastning av material. Reduktionsugnen kommer att placeras i en befintlig industrilokal, så exteriört sker inga större förändringar, bortsett från lagring av vätgas/kvävgas och material till processen.

Vilka utsläpp kommer från processen?

Våra utsläpp är vatten samt en liten mängd kväv- och vätgas.

Är vattnet som kommer ut från processen giftigt?

Vattenkvaliteten beror på aktuellt insatsmaterial och eventuellt mindre föroreningshalter utgörs huvudsakligen av metaller som funnits bundet i materialet. Vattnet kommer att analyseras och renas vid behov innan det lämnar GreenIrons anläggning. Olika alternativ för hantering av utgående vatten från processen utreds och kommer att närmare redovisas i företagets kontrollprogram för anläggningen.

Finns det risker med den kvävgas och vätgas som används i processen?

Luften i jordens atmosfär består till cirka 78% av kvävgas, vilket således innebär att denna gas anses ofarlig. Vätgas kan däremot antändas i kontakt med syre, varför vi säkerställt att systemet håller tätt under hela processen utan gasläckor. Detta sker bland annat genom kontinuerliga tryck- och vakuumtester med hjälp av kvävgas. Om ett läckage mot förmodan skulle upptäckas avbryts planerad körning för att avhjälpa felet innan en ny kontroll med kvävgas genomförs, vilket undanröjer risken för antändning. Vi kommer att ha alla tillstånd som krävs, bland annat kommer all hantering och transporter av vätgas utföras av certifierad och kvalificerad personal. Vi har dessutom ett samarbete med Räddningstjänsten.

Används farliga kemikalier?

Det förekommer inga farliga kemikalier under processen.

Kommer det att lukta från anläggningen?

Processen avger inga större mängder av doftämnen som påverkar omkringliggande fastigheter eller verksamheter.

Hur är det med buller under processen?

De främsta källorna till buller från processen förväntas komma från transporter av vätgas och material till anläggningen samt när material fylls/töms ur reduktionsugnen. Buller förekommer även i samband med fackling av överbliven gas samt från fläktar från anläggningens kylsystem. Anläggningen kommer att utformas i enlighet med de riktvärden som finns för buller från industrier. Separat utredning gällande buller har genomförts i samband med tillståndsansökan.

Bildas det damm?

Inget damm förväntas genereras i processen. Det material som hanteras kommer att levereras till och från anläggningen i fast form och hantering kommer företrädelsevis att ske inomhus.

Finns det tillräckligt med elektricitet för att försörja både GreenIron och invånarna i Sandviken?

En fördel med GreenIrons teknologi är att verksamheten kan växa i samklang med utbyggnad av energiförsörjningen. Elektricitet för produktion i den första ugnen är redan säkrad och utgör således ingen avgörande belastning för elnätet i Sandviken.

Hur kommer den lokala omgivningen att förändras?

Verksamheten kommer att bedrivas i en befintlig lokal, som heter Rörverk 98, i Sandvikens industripark. Inga omfattande förändringar kommer ske på utsidan och därför inte påverka det omgivande landskapet.

Vilka transportvolymer räknar ni med och var kommer dessa att ske?

Olika material och vätgas kommer att transporteras till GreenIrons anläggning i Sandvikens industripark. Transporterna sker via E16, avfart vid trafikplats 193 alternativt trafikplats 191, för att sedan passera genom Sandviken via Mossvägen – Järnverksleden alternativt Västerled – Sätragatan in på industriområdet. Enligt den mätning som genomfördes juni-juli 2023 kommer GreenIrons lastbilstransporter, högt räknat, motsvara ca 4% av alla tunga transporter längs Mossvägen.

Kommer produktionen att pågå dygnet runt, varje dag?

På längre sikt är tanken att anläggningen kan vara i drift dygnet runt, dock ej på helgerna.

Hur många kommer arbeta på anläggningen?

För att hålla igång produktionen behövs bland annat truckförare, operatörer och tekniker. Beroende på skiftgång räknar vi med att anläggningen kommer sysselsätta mellan 10-30 anställda.